وبلاگ

توضیح وبلاگ من

بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات

 
تاریخ: 25-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

)  اهمیت و ضرورت نظری تحقیق:

 

 

  • ارتقاء سطح دانش مربوط به کارکنان و سطح کیفیت خدمات در سازمانهای آموزشی و پژوهشی.

 

 • بخش خدمات در اکثر کشور های پیشرفته اقتصادی درصد بالای تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده  است، لذا این تحقیق می تواند به شناخت و درک اهمیت این بخش کمک نماید .

 

1-4) اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق

 

 

  • آموزش و پرورش کارکنان نقش مهمی در ارتقاء سطح کیفیت خدمات سازمان دارد، لذا با انجام این تحقیق این نقش برای مدیران این سازمان آشکار خواهد شد.

 

  • ارزیابی عملکرد صحیح و عادلانه، پاداش دهی مناسب و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری می تواند بر انگیزش کارکنان تأثیرگذار باشد که انگیزش کارکنان به نوبه خود می تواند بر سطح کیفیت خدمات سازمان تأثیر بگذارد.

 

 • دقت در انتخاب و استخدام افراد زبده و طراحی مناسب شغل می تواند کمک شایانی برای رسیدن به اهداف سازمان نماید.

 

 1-5)هدف های تحقیق :

 

  1-5-1) هدف کلی:

 

         تعیین تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات .

 

 1-5-2) اهداف فرعی:

 

 

  1. تعیین تأثیر انتخاب و استخدام برکیفیت خدمات.

 

  1. تعیین تأثیر آموزش نیروی انسانی بر کیفیت خدمات.

 

  1. تعیین تأثیر مسیر شغلی و ارتقاء برکیفیت خدمات.

 

  1. تعیین تأثیر امنیت شغلی بر کیفیت خدمات.

 

  1. تعیین تأثیر ارزیابی عملکرد و ترفیع برکیفیت خدمات.

 

  1. تعیین تأثیر دستمزد و پاداش بر کیفیت خدمات.

 

  1. تعیین تأثیر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان بر کیفیت خدمات .

 

 1. تعیین تأثیر طراحی شغل بر کیفیت خدمات.

 

1-6)فرضیه های تحقیق:

 

1-6-1)فرضیه اصلی:

 

     کارکردهای مدیریت منابع انسانی برکیفیت خدمات دانشگاه شاهد مؤثر است.

 

1-6-2)فرضیه های فرعی:

 

 

  1. انتخاب واستخدام برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

 

  1. آموزش کارکنان برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

 

  1. مسیر شغلی و ارتقاء برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

 

  1. امنیت شغلی برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است

 

  1. ارزیابی عملکرد برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

 

  1. پاداش دهی برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

 

  1. مشارکت در تصمیم گیری کارکنان برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

 1. طراحی شغل برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.

 

 Luthans & Sommers 4

 

Nayar

 

 1 Hoang et al

 

 

 1. 2. Ostrom et al

 

 [5].Sabri et al

 

 Luthans & Sommers 4

 

Nayar

 

 [8]Lovelock and wright,

 

Hall Rosenbluth


فرم در حال بارگذاری ...

« بررسی تأثیر شخصیت برند بر ترجیح خرید مصرف کننده نوگرامورد مطالعه دانشگاه­های منتخب در شهر تهران »