وبلاگ

توضیح وبلاگ من

رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی

 
تاریخ: 25-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

ت جداول

 

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

 

جدول 4-1 انرژی برهمکنش انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شدهY…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 53

 

جدول 4-2 مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی در کمپلکس­های Y…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ مقادیر ایتالیک و بلد برای ساختار دیمر. 56

 

شکل 4-3 نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های Y…X–TAZ. 60

 

جدول 4-3 نتایج تحلیلAIM  در سطح نظریM06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ و لاپلاسی الکترونی  Ñ2ρدر نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی ، کالکوژنی و هالوژنی… 60

 

جدول 4-4 نتایج تحلیلNBO  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ.. 62

 

Xدر سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 65

 

در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ.. 69

 

جدول 4-7 نتایج تحلیلAIM  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ در نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی و نقاط بحرانی قفس در برهمکنش p-p.. 71

 

جدول 4-8 نتایج تحلیل  NBO در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ.. 74

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

جدول 4-9  بیشینه و کمینه مقدار پتانسیل بر حسب کیلو کالری بر. 76

 

مول در در سطح نظریM06-2x/aug-cc-pVDZ 76

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

 

 

عنوان

 

صفحه

 

 

 

شکل1-1 مقایسه دقت اوربیتال­های اسلیتری و گوسین با افزایش تعداد جملات در تابع گوسین 24

 

شکل 2-1  مهمترین ساختارهای هندسی در برهمکنش p-p: الف) لبه به صفحه یا T-شکل ب) صفحه به صفحه ج) جابجا شده.R  فاصله بین دو مرکز و r جابجایی افقی است. 29

 

شکل 2-2 برهمکنش  p-pداروها با DNA… 30

 

شکل 2-3 شماتیک کلی از علائم و اختصارات برای انواع مختلفی از برهمکنش­های p-p، X نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون کشنده، Y نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون دهنده است. 32

 

شکل 2-4 شکلی از برهمکنش حلقه­های p مطابق با گزارش جانیک. برای وضوح بیشتر اتم­های هیدروژن حذف و ساختار هندسی صفحه به صفحه انتخاب شده است. 34

 

 شکل2-5 برهمکنش بین دو صفحهp-p 38

 

 شکل2-6 مدل بار نقط­های برای توصیف برهمکنشp-p 39

 

شکل2-8 ساختار جابجا شده p-p. 40

 

شکل 2-9 الف) ترکیب ککولن ب) نقشه سطوح چگالی الکترونی ترکیب ککولن . 41

 

ب) ساختارهندسی صفحه به صفحه  p روی برهمکنش بین دو اتم p  شکل 2-10الف) تاثیری از قطبش الکترون… 42

 

شکل2-11 الف) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم 1 (شکل2-12 ج) 43

 

شکل2-11 ب) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم 2 (شکل2-12 ج) 43

 

شکل2-12 ج ساختار هندسی -Tشکل… 43

 

شکل 2-13ساختار هندسی اجزاء پلکانی که با کریستالوگرافی X-ray بدست آمده، شامل برهمکنش­های p-p، پیوند هیدروژنی و کاتیون-p می­باشد. 45

 

F، ناحیه قرمز حفره سیگما می­باشد.. 46

 

شکل 4-1 مشتقات استخلاف شده کمپلکس­های تری آزین که در برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی به طور همزمان شرکت کرده اند. 51

 

شکل 4-2 برهمکنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی با مولکول تری آزین. 51

 

نمودار 4-1 مقادیر ΔE برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها 53

 

برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها 55

 

نمودار 4-3 مقادیر ΔE برحسب فواصل برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی… 57

 

نمودار 4-4 مقادیر چگالی الکترونی ρ برحسب فواصل برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی… 60

 

– X در سطح نظری  M06- 2X/aug-cc-pVDZ.. 64

 

نمودار 4-5 مقادیر ΔE برحسب ضرایب هامت استخلاف­ها. 65

 

. 67

 

. 70

 

. 72

 

و  X= CN) مقادیر ماکزیممMEP  در 001/0 واحد اتمی سطح چگالی الکترونی می­باشد. 76


فرم در حال بارگذاری ...

« تعامل و تقابل نظام دولت- ملت با امت­سازی در بستر جهانی شدنمدل‌سازی ژئومورفولوژیکی مخروطه‌افکنه‌های دشت جیرفت »