وبلاگ

توضیح وبلاگ من

شناساییعوامل کلیدی موفقیت بر تجربه ی مشتری

 
تاریخ: 25-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

ات اصلی تحقیق به شرح زیر است :

 

 

  1. آیا عوامل کلیدی شناسایی شده بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

 1. آیا اولویت بندی عوامل مهم موفقیت تجربه مشتری در ارتقاء روش های جذب مشتری در بانک ها موثر است ؟

 

سوالات فرعی پژوهش به صورت زیر می باشد:

 

 

  1. آیا کارکنان بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا تسهیلات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

 1. آیا تعامل مشتری بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

 

 

 

 

 

  1. آیا حضور مشتریان دیگر بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا محیط ارایه خدمات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا سازگاری یا سفارشی سازی خدمات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا فرایند خدمات بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا ترکیب فعالیت های بازاریابی و فروش بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا عناصر کارکردی آنلاین بانک بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا خدمات اصلی بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا سرعت بر روی ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا افزایش ارزش افزوده بر ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

  1. آیا فضای هنری آنلاین بر ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

 1. آیا عناصر خوشایند آنلاین بر ارتقاء سطح تجربه مشتری تاثیر می گذارد؟

 

1-5- فرضیات تحقیق

 

 

  1. تعامل مشتری تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. حضور مشتریان دیگر تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. کارکنان تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. سرعت تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. فرآیند خدمات تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

  1. تسهیلات تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. ترکیب بازاریابی فروش تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. عناصر عملکردی آنلاین تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. سفارشی سازی تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. خدمات اصلی تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد

 

  1. عناصر خوشایند آنلاین تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. افزایش ارزش تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

  1. محیط ارائه خدمات تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

 1. فضای هنری آنلاین تاثیر مثبت بر ارزیابی تجربه مشتری دارد.

 

Ruchi Garg and Zillur Rahman

 

Custome xperienceE


فرم در حال بارگذاری ...

« شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان خودرو در زنجیره تامینرتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه های صنعتی »