وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

 
تاریخ: 25-12-99
نویسنده: نجفی زهرا

) شیمی محاسباتی………………………………………………………………………

 

 

2

 

 

 

1-2) روش‌های محاسباتی شیمی کوانتومی………………………………………………………………

 

 

2

 

 

 

 

1-3) روش‌های تابعی دانسیته……………………………………………………………………………………

 

 

3

 

 

 

1-4) مجموعه پایه………………………………………………………………………………………………………

 

 

5

 

 

 

1-5) توابع قطبی‌ شونده……………………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

1-6) توابع پخشیده………………………………………………………………………………………………………

 

 

1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه………………………………………………………………………………

 

1-8) روش ضد موازنه……………………………………………………………………………………………………..

 

1-9) روش اوربیتال‌ پیوندی طبیعی……………………………………………………………………………..

 

1-10) دقت مجموعه‌های پایه……………………………………………………………………………………….

 

7

 

 

7

 

8

 

10

 

11

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

 

فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق)………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

2-1) فسفر………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

13

 

 

 

2-2) فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………………………….

 

 

14

 

 

 

2-3) تاریخچه‌ فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………..

 

 

15

 

 

 

2-4) نامگذاری فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….

 

 

16

 

 

 

2-5) تهیه ایلیدهای فسفر………………………………………………………………………………………….

 

 

17

 

 

 

2-5-1) تهیه از نمک‌های فسفونیوم………………………………………………………………………….

 

 

17

 

 

 

2-6) تقسیم‌بندی فسفرایلیدهای پایدار کربونیلی……………………………………………………..

 

 

19

 

 

 

2-6-1)α- فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………………

 

 

19

 

 

 

2-6-2) β- کتوفسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….

 

 

20

 

 

 

2-6-3) دی‌کتوفسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….

 

 

20

 

 

 

فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار)……………….

 

 

 

 

 

 

3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده………………………………………………………………………………

 

 

23

 

 

 

3-2) جزئیات محاسبات……………………………………………………………………………………………..

 

 

24

 

 

 

3-3) نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………………….

 

 

3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی……………………

 

3-3-2) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید‌های مطالعه شده در فاز مایع

 

25

 

 

25

 

36

 

 

فصل چهارم( بحث‌ و نتیجه گیری)………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

4-1) مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………….

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فهرست جدول‌ها

 

 

جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش  شکل (3-1) وشکل (3-2)

صفحه

 

 

26

جدول (3-2) انرژی پایداری محصولات شکل (3-1) وشکل (3-2) برحسب هارتری 27
جدول(3-3) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرایلید…………………………………………. 29

جدول(3-4) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید ترانس………………………..

 

 

جدول(3-5) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید سیس

31

 

 

33

جدول(3-6)  مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید…………………….. 35
جدول(3-7) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته…………………… 36
جدول(3-8) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته……….. 37

جدول (4-1) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو  P پیوندی فسفر ایلید‌های

 

 

مطالعه شده…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    فهرست شکل ها صفحه
شکل(1-1) انواع روش‌های محاسباتی……………………………………………………………………… 3
شکل (2-1) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها……………………………………………………………… 14
شکل (2-2)  فرآیند تشکیل متیلن دی‌فنیل فسفین با استفاده از ایلیدهای ناپایدار 14

شکل (2-3) فرآیند تشکیل 1 و 1- دی‌فنیل اتیلن و تری‌فنیل فسفین اکسید با

 

 

واکنش تری‌فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون…………………………………………………………

 

 

 

15

شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر………….. 17
شکل(2-5) سنتز فسفرایلیدها با استفاده از انتقال ایلید……………………………… 18
شکل (2-6) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید…………………………………………………… 18
شکل(2-7) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با استفاده از آلکیل هالید……………………….. 20
شکل (2-8) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها………………………………………….. 20
شکل (2-9) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از هالید اسیدها……………… 21
شکل (2-10) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با استفاده از اسید انیدریدها……….. 21
شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده…………………………….. 23
شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده……………………………. 23
شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه………………………………………………………………. 25
شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید……………………… 25

شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3………………………..

 

 

شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید ..PhCHPPh3………………………………….

28

 

 

28

شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید……………………………………………

 

 

شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید………………………………………..

 

شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید……………………………………………

 

شکل(3-10) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید………………………………………

30

 

 

30

 

32

 

32

شکل(3-11)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید…………………………………………………..

 

 

شکل(3-12) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید………………………………………………..

34

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


فرم در حال بارگذاری ...

« مطالعه جامعه شناختی چالش های معرفتی – اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران معاصرنقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمان »