وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – واژگان کلیدی: – 7 "

عنوان صفحه

 

نمودار شماره۲-۱ساختار عمومی روش شناسی های مهندسی مجدد ۳۱

 

نمودار شماره ۳-۱ مراحل انجام پژوهش ۱۲۸

 

نمودار شماره ۴-۱ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس سابقه کار ۱۳۲

 

نمودار شماره ۴-۲ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس مدرک تحصیلی ۱۳۳

 

نمودار شماره ۴-۳ توزیع پاسخ دهندگان به مقیاس بر اساس پست اجرایی ۱۳۵

 

نمودار شماره ۴-۴ میانه حیطه ها در وضعیت موجود ۱۳۶

 

نمودار شماره ۴-۵ میانه حیطه ها در وضعیت مطلوب ۱۳۷

 

نمودار شماره ۴-۶ مقایسه میانه حیطه ها به تفکیک دو وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۷

 

نمودار شماره ۴-۷ مقایسه میانه حیطه ها به تفکیک در دو وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۸

 

نمودار شماره ۴-۸نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

 

حیطه رسالت و اهداف ۱۴۷

 

نمودار شماره ۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

 

حیطه استراتژی ها و خط مشی ها ۱۴۹

 

نمودار شماره ۴-۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

 

حیطه ساختار و وظایف بانک ها ۱۵۰

 

نمودار شماره ۴-۱۱ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو وضعیت موجود و مطلوب برای

 

عوامل محیطی و ‌گروه‌های ذینفع ۱۵۲

 

نمودار شماره ۵-۱هیستوگرام داده های دو وضعیت موجود و مطلوب برای کل حیطه ها ۱۷۵

 

چکیده

 

بی تردید صنعت بانکداری در ایران،به ‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی و مالی کشور قادر است به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نماید. انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آندر پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاًً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش به وجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.

تصوبسندچشم انداز بیست ساله توسعه کشور و چهار برنامه پنج ساله در راستای تحقق اهداف این چشم انداز و همچنین نقش استراتژیک بانک ها به ‌عنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی،فرصتی بی نظیر برایانجام تحولات بنیادی در صنعت بانکداری کشور به وجود آورده است.

 

یکی از روش های به کاررفته برای انجام تحولات بنیادی توسط سازمان‌ها که در دو دهه اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده، مهندسی مجدد فرایند کسب وکار است،که علی‌رغم پیشرفت‌های انقلابی و بنیادین در سازمان‌ها شاهد نرخ بالای شکست در این گونه اقدامات بوده ایم. بر همین اساس، هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه تعیین گردید،که با بهره گرفتن از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی با تعیین کل صنعت بانکداری ایران شامل بانک های دولتی و غیر دولتی به ‌عنوان قلمرو مکانی و سال ۱۳۹۱ خورشیدی به ‌عنوان قلمرو زمانی آن،به شناسایی حیطه های تحولات بنیادی صنعت بانکداری ایران با رویکردی استراتژیک بپردازد.

 

پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری می‌باشد که عبارتند از جامعه آماری سازمانی که ده بانک دولتی و غیر دولتی نمونه از بین آن ها انتخاب شده اند و جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان صنعت بانکداری که پاسخ دهندگان از بین آن ها انتخاب شده اند. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری استفاده شده است.

 

نتایج به دست آمده پس از انجام این پژوهش گویای تأیید شدن نیاز به تحولات بنیادی در چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و ‌گروه‌های ذینفع می‌باشد. نظرات پاسخ دهندگان نشان دهندهاولویت بالاترحیطه رسالت اهداف نسبت به سایر حیطه ها می‌باشد.

 

واژگان کلیدی:مهندسی مجدد، چشم انداز، خط مشی، فرایند، توسعه، بانک

 

مقدمه

 

توسعه اقتصادی[۱] با مفهوم رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدیاعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی مدت‌ها ‌است به ‌عنوان یک واژه کلیدی توسط تمامی دولتمردان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه اقتصادی توسط آن ها دو هدف اصلینمایان است. اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که در حقیقت هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی تعیین گردیده است. با نگاه دقیق تر به مفهوم توسعه اقتصادی مشخص می شود که در آن،علاوه بر رشد کمی تولید، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد (بیرو، ۱۳۶۶، ص۹۰)که همه این ها نشان دهنده وجود رابطه ای مستقیم میان توسعه اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار می‌باشد.

در مجموع شاید بتوان بهبود فضای کسب و کار را به ‌عنوان پیش نیازی استراتژیک برای دستیابی به توسعه در نظر گرفت و همین امر نشان دهنده آن است که توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. البته باید توجه داشت که توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.نگاه به مقوله توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. که برای قضاوت در این زمینه می توان نظام اقتصادی و مالی هر جامعه را به ‌عنوان تصویر گویایی از نحوه زندگی مردم و درجه استقلال و وابستگی آن جامعه در نظر گرفت.باید توجه داشت که همراه با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی هم خواهد بود ولی توسعه لزوماً همراه رشد نخواهد بود (حائریان اردکانی،۱۳۸۵، ص۲۵).

 

در این میان بانک ها به ‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام اقتصادی و مالی قادر هستند به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. به ‌عنوان نمونه بانک ها می‌توانند با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. با توجه ‌به این مورد هدف پژوهشگر از انتخاب نظام بانکی در این پژوهش و تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز آن، نقش استراتژیک بانک‌ها به ‌عنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی می‌باشد.

 

این پژوهش مشتمل برپنچ فصل می‌باشد،که در فصل اول اهداف پیش روی تحقیق وضرورت انجام آن، در فصل دوم مروری بر تاریخچه مهندسی مجدد و آشنایی با صنعت بانکداری در ایران، در فصل سوم روش انجام این پژوهش، در فصل چهارم تحلیل نتایج به دست آمده و در فصل پنجم اشاره ای به محدودیت های پژوهشو در پایان پیشنهاد هایی بیان می‌گردد.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

" مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۴-۴ مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته برای اختلال محور یک در DSM-IV (SCID-I): – 9 "

 

۳-۴-۲-۱ اعتبار و پایایی

 

این آزمون حساسیت مناسب (۹۲/.) و قدرت پیش‌بینی مثبت (۸۹/.) برای استفاده در سنجش اختلال نقص توجه/ بیش فعالی دارد (وایت[۲۸۲]، هاتچنس[۲۸۳] و لوبار، ۲۰۰۵؛ به نقل از حمیدی، ۱۳۹۰). اعتبارهمزمان این آزمون توسط ارزیابی مجدد کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، با ابزارهای تشخیصی دیگر، نظیر آزموناجرای متمادی گوردون (گوردون[۲۸۴]، ۱۹۶۸)، محاسبه شد، که درصد توافق بین دامنه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار گرفت (وایت و همکاران،۲۰۰۵؛ سندفورد و ترنر، ۲۰۰۴).

 

در ایران نیز اعتبار و پایایی این نرم افزار مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. ساداتی فیروز آبادی (۱۳۹۱)، با بهره گرفتن از روش اعتبار همزمان، اعتبار این ابزار را با مجموعه عصب روانشناختی کمبریج بررسی نمودند و همبستگی بالایی را گزارش نمودند.همچنین ضرایب پایایی آن نیز مطلوب (۸۹/۰) گزارش گردیده است. هدف استفاده از این ابزار در پژوهش کنونی ارزیابی و تأیید اختلال نقص توجه / بیش فعالی در گروه نمونه می‌باشد

 

۳-۴-۲-۲ شیوه اجرا

 

این آزمون پاسخ هر فرد به ۵۰۰ محرک دیداری و شنیداری که هر یک ۵/۱ ثانیه به صورت جداگانه ارائه می شود را اندازه گیری می‌کند. فرد بایستی به هنگام ارائه محرک عددی، عدد ۱ را که به شکل دیداری و یا شنیداری ارائه می‌گردد، موس کامپیوتر را بفشارد و هنگام ارائه عدد ۲، از فشردن موس خودداری نماید. اجرای ایوا تقریبا ۲۰ دقیقه طول می کشد و حاوی ۵۰۰ سوال است که از ۱ ها و ۲ ها تشکیل شده است و در یک الگوی تصادفی، امکان تغییر جهت عملکرد فرد را از شرایط دیداری به شنیداری و بر عکس فراهم می‌کند. در بعضی از بخش‌های آزمون تعداد “۱” ها بیشتر از “۲” ها هستند که شرایط بروز خطاهای ارائه[۲۸۵] یا تکانشگری را ایجاد می‌کند و در بخش‌های دیگری شرایط تغییر می‌کند بدین صورت که “۱” به ندرت ارائه می شود که زمینه ساز بروز خطاهای حذف[۲۸۶] و نارسایی توجه می شود.

 

۳-۴-۲-۳ شیوه نمره گذاری

 

تمام نمرات خام[۲۸۷] آزمون IVA، تبدیل به نمرات استانداردی به نام بهره[۲۸۸]می شود که محاسبه آن مشابه محاسبه بهره هوشی است و دارای ‌میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵ است و از این رو تفسیر آن نیز ساده است. نمرات استاندارد بین صفر تا ۵۰ در هر یک از مقیاس های اصلی و فرعی، نشان دهنده نقایص شدید در آن مقیاس است (استنفورد و ترنر، ۱۹۹۵). این آزمون به صورت کامپیوتری اجرا و نمره گذاری می شود و در پژوهش حاضر نیز ‌به این صورت و در یک اتاق اکوستیک و با شرایط استاندارد ذکر شده در راهنمای اجرا، توسط یک متخصص روانسنجی (کارشناسی ارشد روانسنجی) برای هر آزمودنی جداگانه اجرا گردید.

 

۳-۴-۳ آزمون علائم حیاتی سیستم عصبی مرکزی[۲۸۹] (cnsvs)

 

CNSVS یک آزمون عصب-شناختی[۲۹۰] کامپیوتری است، که به عنوان یک آزمون غربالگری بالینی روزمره توسط گالتری و جانسون (۲۰۰۴)، ساخته شده است. در برگیرنده آزمون های حافظه کلامی و دیداری[۲۹۱]، ضربه انگشت[۲۹۲]، رمز گذاری اعداد[۲۹۳]، آزمون استروپ[۲۹۴]، آزمون تغییر توجه[۲۹۵]، آزمون عملکرد پیوسته[۲۹۶] و آزمون حافظه فعال[۲۹۷] می‌باشد.اجرای این آزمون نسبتا ساده و توسط خود فرد انجام می‌گیرد و در حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد.

 

آزمون حافظه فعال ‌به این ترتیب است که، اشکالی مختلف با رنگ های متفاوت به صورت متوالی، نشان داده می‌شوند. تکلیف آزمودنی این است که هرگاه، ۲ شکل که دارای شکل و رنگ همسان هستند، با شکلی متفاوت از هم جدا بودند یک بار کلید فاصله در کیبورد را فشار دهد. به عنوان مثال، هرگاه یک دایره قرمز ، سپس مربع آبی و مجدد دایره قرمز نشان داده شد، آزمودنی باید کلید فاصله را فشار دهد.

 

۳-۴-۳-۱ اعتبار و پایایی

 

این آزمون دارای پایایی بالایی در حدود ۶۵/. تا ۸۸/. می‌باشد (جانسون[۲۹۸]، گوآلتیری[۲۹۹] و بندیکت[۳۰۰]، ۲۰۰۴).نتایج تحلیل عاملی به وسیله جانسون (۲۰۰۶)، هفت آزمون، ۶ مقیاس اصلی را نشان داده است که عبارتند از: حافظه، سرعت روانی حرکتی، زمان واکنش، انعطاف پذیری شناختی، توجه پیچیده و گوش به زنگی.

 

۳-۴-۳-۲ شیوه اجرا

 

آزمون کامپیوتری اجرا می شود و در آن آزمودنی پشت مانیتور و در اتاقی آرام می نشیند. در هنگام اجرای هر خرده آزمون، توضیح ‌در مورد نحوه انجام آن، بر روی صفحه نمایش، ارائه می‌گردد و فرد، در طی آن، تکلیف و نحوه عملکرد را یاد می‌گیرد . در پژوهش کنونی، مقیاس حافظه فعال فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۳-۴-۳-۳ شیوه نمره گذاری

 

نمره گذاری این آزمون بدین صورت است که، تعداد پاسخ های صحیح را از پاسخ های غلط کم کرده و سپس تبدیل به نمرات نرمال (z)، می شود. نمره کمتر از ۷۰، بسیار کم، نمره بین ۷۰ تا ۷۹، کم، نمره بین ۸۰ تا ۸۹ متوسط، نمره بین ۹۰ تا ۱۰۹ نرمال و نمره بالاتر از ۱۰۹ بالاتر از نرمال می‌باشد.

 

۳-۴-۴ مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته برای اختلال محور یک در DSM-IV (SCID-I):

 

مصاحبه تشخیصی مبتنی برDSM-IV (فیرست[۳۰۱]و همکاران، ۱۹۹۶؛ ۱۳۸۹) : مصاحبه ای است که بر مبنای ملاک های تشخیصی « چهارمین طبقه بندی آماری و تشخیصی بیماری‌های روانی انجمن روانپزشکی آمریکا» (DSM-IV) و ، به منظور تشخیص اختلالات روانی، به صورت ساختار یافته طراحی شده است. هدف اجرای آن تشخیص نقص توجه / بیش فعالی در افراد می‌باشد.

 

از آنجا که اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، با اختلالاتی نظیر اختلالات اضطرابی، خلقی، اختلالات شخصیت، (بیدرمن، ۲۰۰۵)، اختلال دو قطبی (بیدرمن،۱۹۹۶)، شخصیت ضد اجتماعی، سوء مصرف مواد و نابهنجاری های روانی (مورفی و ‌بار کلی‌، ۱۹۹۶)، اختلالات خواب، اختلالات یادگیری، اختلالات تفکر و اختلالات اضطرابی (کاپلان و سادوک، ۱۹۳۳) همراه است، هدف از اجرای این مصاحبه که توسط روانشناس صورت می‌گیرد، رد اختلالات همبود می‌باشد.

 

۳-۴-۴-۱ اعتبار و پایایی

 

تران و هاگا (۲۰۰۲، به نقل از ترن و اسمیت، ۲۰۰۴) ضریب پایایی ۶۰/۰ را به عنوان ضریب پایایی بین ارزیاب ها برای SCID گزارش کرده‌اند. در ایران نیز، شریفی و همکاران (۱۳۸۳) پس از ترجمه این مصاحبه به زبان فارسی، آن را بر روی نمونه ۲۹۹ نفری اجرا کردند. توافق تشخیص برای اکثر تشخیص های خاص و کلی، متوسط یا خوب بود (پایایی بالاتر از ۶۰/۰). توافق کلی نیز خوب گزارش شد؛ کاپای مجموع برای کل تشخیص های فعلی ۵۲/۰ و برای کل تشخیص های طول عمر ۵۵/۰ به دست آمد. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی SCID قابل قبول است (حمیدپور و همکاران، ۱۳۸۹).

 

۳-۴-۵ پرسشنامه افسردگی بک

 

این آزمون در سال۱۹۶۱ توسط بک و همکاران برای ارزیابی افسردگی تحول یافت و در بین متخصصان از محبوبیت بالائی برخوردار است.

 

دامنه نمرات بین حداقل صفر تا حداکثر ۶۳ قراردارد. اما تنها در سطوح بسیار شدید افسردگی نمره های ۴۰ یا ۵۰ به دست می‌آید.به طور معمول نمره افراد افسرده از نظر بالینی و افراد ناسازگار غیر بیمار در دامنه ۱۲ تا ۴۰ قرار می‌گیرد.

" فایل های مقالات و پروژه ها | فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. ۱۰۶ – 8 "

  1. محدودیت­های ناشی از اراده …………………………………………………………………. ۳۹

    1. اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. ۴۰
   1. محدودیت­های ناشی از قرارداد …………………………………………… ۴۱
  1. محدودیت­های ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… ۴۴
 1. حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… ۴۵

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..۴۷

مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….۴۷

گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..۴۸

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..۵۱

ب: فلسفه حقوق حقوق ‌دانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….۵۲

گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….۵۳

الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….۵۶

ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….۶۲

  1. پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….۶۴
  1. پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………۶۵

  1. مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………۶۶
 1. پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..۶۶
 • نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….۶۷

ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….۶۹

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… ۷۱

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. ۷۲

الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. ۷۲

  1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. ۷۲
  1. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. ۷۴
  1. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………۷۶
 1. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… ۷۸

ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. ۷۹

  1. مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… ۸۰
 1. منابع حقوق …………………………………………………………………………………………….. ۸۱

ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. ۸۶

  1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… ۸۶
 1. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۱- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۱-۱- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۱-۲- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. ۹۴

۲-۱-۳- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. ۹۵

۲-۲ حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. ۹۶

گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… ۹۷

الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. ۹۸

ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. ۱۰۶

مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… ۱۰۷

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… ۱۱۱

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. ۱۱۳

الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. ۱۱۳

  1. احکام تکلیفی …………………………………………………………………………….. ۱۱۳
 1. احکام وضعی …………………………………………………………………………….. ۱۱۴

ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. ۱۱۶

  1. احکام مولوی ………………………………………………………………………………. ۱۱۷
  1. احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. ۱۱۷
 1. تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. ۱۱۹

ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… ۱۲۰

  1. حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… ۱۲۱
 1. حکم امضایی ………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۳- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… ۱۲۲

۴ – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. ۱۲۳

۵- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. ۱۲۳

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… ۱۲۴

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. ۱۲۵

الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. ۱۲۶

 1. مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

 1. منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… ۱۳۲

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… ۱۳۲

  1. مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. ۱۳۳
 1. مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… ۱۳۵

   1. دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. ۱۳۵
   1. دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. ۱۳۸
  1. سایر موارد ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. ۱۴۱

۱– نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۲- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۳- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۴- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۵- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. ۱۴۷

  1. تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
 1. ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..۱۴۹

  1. ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….۱۵۲

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ………………………………………….. ۱۵۲

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است……………………………………………۱۵۳

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه ۱۵۵

۲-۲- قلمرو حکم حکومتی …………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۲-۲-۱- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. ۱۵۸

" منابع پایان نامه ها | لذا، جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای یافتن – 2 "

 

پارسل و همکاران(۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان “سرمایه اجتماعی خانواده و مشکلات رفتاری کودکان” به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداخته‌اند. آنان معتقدند که سرمایه اجتماعی خانواده باید با جامعه پذیری هنجارهای اجتماعی در کودکان همبستگی داشته باشد. همچنین وضعیت اشتغال والدین باید با سازگاری اجتماعی کودکان در ارتباط باشد. این مطالعه به بررسی مشکلات رفتاری کودکان ۶-۸ ساله در خانواده هایی که والدین حضور داشتند، در یک نمونه ۵۲۴ نفری پرداخته است. یافته ها نشان می دهدکه سطح بالایی از اقتدار و داشتن محیط خانوادگی مثبتتر، فرزندان را در برابر مشکلات رفتاری حمایت می‌کند. تجزیه و تحلیل تغییرات در مشکلات رفتاری نشان می‌دهد که سختی کار پدر در خارج از خانه، در صورت اشتغال مادر در خارج از خانه و همچنین تعداد زیاد فرزندان، کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد. آن ها همچنین معتقدند که مکانیسم ویژهای وجود دارد که سرمایه اجتماعی خانواده از طریق انتقال بین نسلی ارتقاء می‌یابد.

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

مقدمه

 

بشر در گذشته های دور از طریق روش های مختلف به دنبال پاسخ سوالات خود بوده است. اما این روش ها در طول زمان تغییر نموده و از اوایل قرن بیستم میلادی، روش علمی به عنوان مطمئن ترین روش جهت پاسخ به سوالات متنوع جای خود را در جوامع باز ‌کرده‌است. در دنیای امروز، پژوهش علمی به عنوان عنصر کلیدی در حل مسائل مدیریتی، مالی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی و نظایر آننقش بسزایی دارد. ‌بنابرین‏ درک مفاهیم پژوهش علمی، محقق را قادر خواهد ساخت تا بتواند از طریق روش ها و ابزارهای مناسب به اطلاعات مفید و سودمندی برای حل مسائل دست یابند(احمدی، ۱۳۹۱)

 

جان دیویی پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظّم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند . ‌بنابرین‏ پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند، از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان روش شناسیً یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعیّن است . (مقیمی ،۱۳۸۰)

 

در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعه ای از گزاره ها « فرضیه‌ها یا سؤال های تحقیق » را تدوین کرد، سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد.این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. براین اساس روش های پژوهشی، مجموعه فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیات به کار می رود. پژوهش های مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهشی، پژوهش گر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و پی بردن به واقعیات برگزیند. در واقع هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر آسان تر سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق تا حد زیادی بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد (دلاور، ۱۳۷۶).

 

در این فصل به معرفی و بحث پیرامون نوع و روش انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه، تعیین حجم نمونه، ابزار جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، شرح پرسشنامه، متغیر ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

 

ب) روش تحقیق

 

پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که در پی ارائه شناخت سودمند و قابل کاربرد درباره ی حل مسائل سازمانی به کار می‌روند همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی-پیمایشی می‌باشد. و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع علی می‌باشد.

 

پ )جامعه آماری

 

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که حداقل دارای یک صفت مشترک می‌باشند، که محقّق می‌خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد . معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقّق مایل است درباره صفت یا صفات متغیّر واحد های آن به مطالعه بپردازد(مقیمی ،۱۳۸۰ ).

 

بدیهی است برای ‌پاسخ‌گویی‌ صحیح به سوالات تحقیق می بایست جامعه آماری را به گونه ای انتخاب کرد که بتوان اطلاعات مورد نظر را با اعتماد و اطمینان بیشتری جمع‌ آوری کرد.

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان حاضر در مراکز بازپروری و اصلاح و تربیت شهرستان گرگان می باشدکه این تعداد برابر ۴۰ نفر می‌باشند.‌بنابرین‏ با توجه به مقدار جامعه محدود این تحقیق، دیگر نیازی به نمونه گیری نیست و کل جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

 

ت)روش جمع‌ آوری اطلاعات

 

روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش را به طور کلی می توان به دو دسته کتابخانه ای و می‌دانی تقسیم نمود. در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارشات…) و در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش می‌دانی (ابزار پرسشنامه استاندارد و آزمون مربوط به پایایی و روایی بر روی آن انجام شد) استفاده شده است.

 

ث) ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

 

اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، ‌در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است برمصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه‌ای، پرسشنامه های حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده افراد یا رویداد با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی(سکاران، ۲۰۰۳، ‌صفحه ۲۴۳).

 

نکته قابل ذکر اینکه، در تحقیقات مدیریتی در ایران، به احتمال زیاد روش پرسشنامه بهتر می‌تواند نیازهای اطلاعاتی پژوهش گران را تأمین نماید (آذر، ۱۳۷۳، ۲۸).

 

لذا، جهت جمع‌ آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای یافتن نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال استفاده شده است و با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامه های استاندارد ، سوالات و فرضیات تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند.

 

ج) اجزای پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ

 

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد (خاکی،۱۳۷۸).

 

پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ برگرفته از فرم کوتاه ۷۵ آیتمی مدل جفری یانگ (۱۹۹۰) بوده و شامل ۷۵ سوال می‌باشد که بر اساس فرایند پنج گزینه ای لیکرت پایه گذاری شده اند(جدول۳-۲).

 

جدول۳-۱- کدگذاری و امتیاز دهی سوالات ‌بر اساس مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

" دانلود فایل های دانشگاهی | جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی میزان پیش دانسته ها و یادگیری مفاهیم کلی در دو گروه – 9 "

 

۳-۹٫ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

 

با توجه به نوع پژوهش و موضوع مورد بررسی، از شاخص‌های آمار توصیــفی مانند (میانگــین، انحـراف معیار و انحراف معیار از میانگین) و نیز از آمار استنباطی نظیر (آزمون تحلیل کوواریانس) به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از آن و همچنین تشخیص تفاوت بین عملکرد نمونه ها پس از اعمال متغیر مستقل از آن استفاده شد.

 

تحلیل کوواریانس روشی آماری است که اجازه می‌دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف یا از بین می‌برد. از تحلیل کوواریانس در طرح های پیش آزمون – پس آزمون استفاده می شود (بریس و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۵۹ و ۱۶۲). تحلیل کوواریانس به محقق این امکان را می‌دهد که شرایط پیش از آزمایش را ‌در مورد گروه ها از نظر متغیرهای مورد مطالعه معادل کند (بست، ۱۳۸۴: ۳۶۲).

 

داده های به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار ۱۹spss در هر یک از آزمون‌ها در دو سطح آمار استنباطی و توصیفی تجزیه و تحلیل می‌شود.

 

فصل چهارم:

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱٫ مقدمه:

 

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های آماری بر اساس روش های آمار توصیفی و استنباطی
می­پردازیم. بدین منظور این فصل در ۴ بخش ارائه می‌گردد. در بخش اول به توصیف افراد نمونه ی آماری در دو گروه می پردازیم و تعداد افراد مورد مطالعه در هر گروه و در کل را در یک جدول ارائه می نماییم. در ادامه آمار توصیفی داده ها ارائه می‌گردد. بدین منظور وضعیت توصیفی داده ها بیان می‌گردد و در پی آن ضمن تحلیل و مقایسه ی میانگین های دو گروه به بررسی فرضیات در قالب آزمون تحلیل کوواریانس می پردازیم.

 

۴-۲٫ ویژگی­های جمعیت شناختی جامعه آماری

 

در این مطالعه تعداد ۴۲ دانش آموز در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه واقع گردیده اند. تعداد و درصد فراوانی افراد هر گروه در جدول زیر ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۱ : فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس متغیر گروه متغیر فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی آزمایش ۲۱ ۵۰ ۵۰ کنترل ۲۱ ۵۰ ۱۰۰ مجموع ۴۲ ۱۰۰

اطلاعات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه به تفکیک گروه (جدول ۴-۱) نشان می‌دهد که تعداد ۲۱ نفر یعنی معادل ۵۰ درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش و تعداد ۲۱ نفر یعنی معادل ۵۰ درصد از مجموع افراد مورد مطالعه در گروه کنترل بوده اند.

 

۴-۳٫ آمار توصیفی:

 

در ابتدا به منظور توصیف متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل، به ارائه ی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه شامل میانگین، تفاضل میانگین ها، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره می­پردازیم.

 

یادگیری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی میزان پیش دانسته ها و یادگیری مفاهیم کلی در دو گروه گروه/// شاخص های آماری آزمون میانگین اختلاف میانگین ها انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره آزمایش پیش آزمون ۳۷٫۹۸ ۴۴٫۱۶ ۱۰٫۴۱ ۲۳٫۷۵ ۵۸٫۷۵ پس آزمون ۸۲٫۱۴ ۹٫۰۱ ۶۶٫۲۵ ۹۷٫۵ کنترل پیش آزمون ۳۳٫۲۱ ۳۷٫۶۲ ۷٫۰۵ ۲۱٫۲۵ ۵۰ پس آزمون ۷۰٫۸۳ ۸٫۷۵ ۵۶٫۲۵ ۹۱٫۲۵ کل پیش آزمون ۳۵٫۵۹ ۴۰٫۹ ۹٫۱۱ ۲۱٫۲۵ ۵۸٫۷۵ پس آزمون ۷۶٫۴۹ ۱۰٫۴ ۵۶٫۲۵ ۹۷٫۵ میانگین ها از ۱۰۰ می‌باشد.

شاخص های توصیفی ارائه شده ‌در مورد پیش دانسته ها و میزان یادگیری مفاهیم کلی افراد مورد مطالعه در دو گروه آزمایش و کنترل در (جدول ۴-۲) نشان دهنده ی آن است که اگر چه نمرات افراد آزمودنی در دو گروه در پیش آزمون به هم نزدیک است و در پس آزمون نیز در هر دو گروه نسبت به پیش آزمون رشد داشته است، اما مقایسه ی این رشد بر اساس ستون «اختلاف میانگین ها» بیانگر آن است که رشد نمرات گروه آزمایش (۴۴٫۱۶) در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در قیاس با گروه کنترل (۳۷٫۶۲)، به اندازه ی (۶٫۵۴) واحد بیشتر بوده است. و در مقایسه ی ‌عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در قیاس با مجموع کل اختلاف میانگین های حاصل نیز (۴۰٫۹)، عملکرد گروه آزمایش بالاتر از این مجموع و عملکرد گروه کنترل پایین تر از آن بوده است.

 

 

 

 

نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون یادگیری کلی

نمودار ۴-۱ نیز نشان دهنده ی وضعیت میانگین عملکرد یادگیری کلی مفاهیم مورد تدریس دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون و مجموع عملکرد کل افراد مورد مطالعه است. با مشاهده ی عملکرد دو گروه در پیش آزمون و مقایسه ی آن با میانگین کلی مشاهده ی می شود که سه میانگین تقریباً در یک خط است. اگر چه در پس آزمون عملکرد دو گروه رشد داشته است. اما وضعیت گروه آزمایش هم از گروه کنترل و هم مجموع میانگین میانگین ها بالاتر است و گروه کنترل از وضعیت ضعیف تری نسبت به گروه آزمایش و همچنین میانگین کلی، برخوردار است.

 

یادداری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۳: شاخص­ های توصیفی میزان یادداری مفاهیم کلی در دو گروه گروه/// شاخص های آماری آزمون میانگین اختلاف میانگین ها انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره آزمایش پیش آزمون ۳۷٫۹۸ ۳۲٫۳۸ ۱۰٫۴۱ ۲۳٫۷۵ ۵۸٫۷۵ یادداری ۷۰٫۳۶ ۷٫۸۷ ۵۱٫۲۵ ۸۳٫۷۵ کنترل پیش آزمون ۳۳٫۲۱ ۲۸٫۹۹ ۷٫۰۵ ۲۱٫۲۵ ۵۰ یادداری ۶۲٫۲ ۹٫۸۹ ۴۸٫۷۵ ۷۶٫۲۵ کل پیش آزمون ۳۵٫۵۹ ۳۰٫۶۹ ۹٫۱۱ ۲۱٫۲۵ ۵۸٫۷۵ یادداری ۶۶٫۲۸ ۹٫۲۶ ۴۸٫۷۵ ۸۳٫۷۵ میانگین ها از ۱۰۰ می‌باشد.