وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" پایان نامه -تحقیق-مقاله – ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان – 7 "

 

ب – اصول استخدامی و شرایط استخدام شوندگان

 

پذیرش بدون تبعیض افراد در خدمت دولت یا همان قرار گرفتن در استخدام دولت در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان مورد تصریح قرار گرفته است.[۵۶] اما قانون خدمات ملکی به صورت واضح تر اصول و مقررات حاکم بر استخدام و شرایط استخدام شوندگان را مورد بحث قرار داده است.

 

شرایط عمومی استخدام شوندگان در ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی مورد بحث قرار گرفته است. در این ماده آمده است که افرادی که به صفت مامور در خدمات ملکی استخدام می‌شوند، باید پنج شرط ذیل از که شرایط عمومی استخدام محسوب می‌گردد را دارا باشند.

 

اول- تابعیت افغانستان را داشته باشند. اولین شرط برای قرار گرفتن در استخدام دولت، این است که فرد تبعه دولت افغانستان باشد.

 

دوم- دارای میانگین سنی بین ۱۸ الی ۶۴ سال باشد. یعنی سن فردی که داو طلب استخدام در اداره دولتی می‌گردد، باید حد اقل ۱۸ و حد اکثر ۶۴ سال باشد.

 

سوم- تصدیق صحی از مراجع ذیصلاح در وزارت صحت عامه را داشته باشد.

 

چهارم- سند فراغت صنف دوازدهم و یا بالاتر از آن را از مؤسسات تعلمی داخلی و یا خارجی دارا باشد.

 

پنجم- به اساس حکم قطعی و نهایی محکمه صالح، به جنایت محکوم نشده باشد.

 

در کنار پنج شرط اصلی که از شرایط عمومی استخدام در افغانستان محسوب می شود، شرایط دیگری به عنوان شرایط خاص نیز وجود دارد که به بست های مربوطه استخدامی تعلق دارد. در قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان، سمت های استخدامی به بست های متعدد تقسیم شده است و برای استخدام در هر بست، علاوه بر شرایط عمومی که در بالا ذکر گردید، شرایط ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس تقسیم بندی که در ماده ششم این قانون به آن تصریح شده است، در نظام استخدامی افغانستان هشت بست تعریف شده است که هر بست نیز دارای پنج قدم می‌باشد.

 

شرایط خاص مربوط به هر بست نیز در ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی تعیین شده است:

 

اول- بر اساس بند اول ماده هشتم این قانون، افرادی که برای بست اول خدمات ملکی که عالی ترین بست می‌باشد، استخدام می‌گردند، باید در کنار دارا بودن پنج شرط عمومی، این شرایط را نیز بایستی دارا باشند.

 

  1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس

 

  1. داشتن تجربه کاری حد اقل چهارساله مرتبط به وظیفه

 

  1. قابلیت طرح و تعیین خط مشی های اداره محل استخدام

 

  1. توانایی رهبری و کنترول اداره

 

  1. داشتن اهلیت و شایستگی

 

 1. داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

دوم- شرایط اختصاصی مربوط به استخدام در بست دوم خدمات ملکی در بند دوم ماده هشتم این قانون بیان شده و تصریح شده است که فرد مایل به استخدام علاوه بر برخورداری از شرایط عمومی باید شش شرط اختصاصی مربوط به بست اول را نیز با کمی تفاوت داشته باشد. تفاوت اول میان شرایط اختصاصی بست اول و دوم در میزان تجربه کاری است. در بست اول باید استخدام شونده چهار سال تجربه کاری داشته باشد و تجربه مورد ضرورت کاری برای کسی که در بست دوم استخدام می شود، ۳ سال می‌باشد. تفاوت دوم در این است که نامزد بست اول باید قابلیت طرح و تعیین خط مشی مربوط به اداره را دارا باشد، اما برای نامزد بست دوم قابلیت ارائه مشوره در طرح خط و مشی مربوط به اداره مربوطه کفایت می‌کند.

 

سوم- شرایط اختصاصی برای قرار گرفتن در بست سوم خدمات ملکی که در بند سوم ماده هشتم قانون تعیین شده است، قرار ذیل است.

 

داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا (۱۴ پاس)

 

داشتن تجربه کاری حد اقل دوساله مرتبط به وظیفه.

 

قابلیت تطبیق پالیسی اداره مربوطه.

 

توانایی رهنمایی و کنترول اداره.

 

داشتن اهلیت و شایستتگی.

 

داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

 

چهارم- برای بست چهارم خدمات ملکی شرایط اختصاصی نیز اندکی ساده تر می شود. بر اساس بند چهارم ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی فرد استخدام شونده باید این شرایط اختصاصی را دارا باشد.

 

داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا.

 

داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه. البته کسانی که با در دست داشتن سند ماستری و یا دکتورا اقدام به استخدام می‌کنند، ضرورت به داشتن این شرط را ندارند.

 

قابلیت تطبیق خط و مشی اداره مربوطه.

 

داشتن اهلیت و شایستگی.

 

داشتن حسن سیرت و شهرت نیک.

 

پنجم- شرایط اختصاصی برای افرادی که در بست پنجم خدمات ملکی استخدام می‌شوند، بسیار ساده تر در نظر گرفته شده است. به اساس بند پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام شوندگان برای بست پنجم فقط ملزم به داشتن دو شرط اختصاصی اهلیت و شایستگی و حسن سیرت و شهرت نیک می‌باشند. سهل تر شدن شرایط اختصاصی برای بست پنجم نسبت به بست های بالاتر نشان دهنده درجه اهمیت بست ها نیز می‌باشد. به عبارت ساده تر میزان شدت و خفت شرایط اختصاصی برای بست های در نظر گرفته شده خدمات ملکی، مبین این است که اهمیت انگاری قانون نسبت ‌به این بست ها متفاوت است.

 

ششم- در بند ششم از ماده هشتم قانون که شرایط اشخاص استخدام شونده برای بست ششم خدمات ملکی را تعیین ‌کرده‌است، به دارا بودن همان شرایط عمومی استخدام که در بالا ذکر گردید، اکتفا شده است. ‌بر اساس این بند، برای کسانی که در بست ششم خدمات ملکی استخدام می‌شوند، غیر از دارا بودن شرایط عمومی استخدام مانند تابعیت، سن، صحت، سند فراغت از صنف دوازدهم مکتب و عدم محرومیت از حقوق استخدامی بر اساس حکم محکمه، شرایط اختصاصی تعیین نشده است. با این وصف می توان گفت که برخورداری از فرصت استخدامی در این بست به مراتب سهل تر از بست های دیگر می‌باشد.

 

هفتم- به نظر می‌رسد بست های هفتم و هشتم خدمات ملکی برای کسانی در نظر گرفته شده است که سابقه کاری در خدمات ملکی را قبل از تصویب قانون کارکنان خدمات ملکی در سال ۱۳۸۷ دارا شده، اما سند فراغت از صنف دوازدهم را که یکی از شرایط عمومی استخدام در افغانستان می‌باشد را دارا نبوده اند. در بند هفتم از ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است که شخصی که در بست هفتم خدمات ملکی استخدام می‌گردد، باید شرایط مندرج فقره سوم ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی را دارا باشد. در بند سوم از ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است:” ماموریکی دارای تحصیلات پایین تر از صنف دوازدهم بوده و قبل از انفاذ این قانون به صفت مامور در وزارت ها و ادارات دولتی تقرر حاصل نموده اند، حین تطبیق برنامه اصلاحات اداری در صورتی که سایر معیارهای بست های مندرج ماده هشتم این قانون را تکمیل نموده باشند، می‌توانند بدون در نظر داشت درجه تحصیل، بست های ادارات خدمات ملکی را به اساس رقابت آزاد احراز نمایند.”[۵۷]

 

البته برای کسی که در بست هفتم خدمات ملکی استخدام می‌گردد، علاوه بر شرط سابقه کاری، در اداره های ملکی، دو شرط دیگر نیز افزوده شده است که عبارت از داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی و حرفوی و یا مهارت و تجربه کاری و توانایی انجام وظایف مطابق فن و یا حرفه مربوطه می‌باشد.[۵۸]

" دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | موفقیت و تأیید اجتماعی – 1 "

سلامتی

 

سلامتی و نشاط با یکدیگر ارتباط دارند. سلامتی خوب همانند شادکامی و خوشبختی بستگی به ذهن دارد و به عبارت دیگر بستگی ‌به این دارد که چه نگرشی در سر دارید. آنچه به واقع سلامتی را افزایش می‌دهد پیام های ناخود اگاهی است که همه روزه به ذهن خود مخابره می کنید. انسان شاد و مثبت تا حدود زیادی از سلامتی خوبی برخوردارند، زیرا ذهن خود را با افکاری پرمی کنند که باعث تولید اندورفین در بدن آن ها می شود و این امر سلامتی را افزایش می‌دهد. بر عکس افکار و احساسات منفی در بدن انسان تولید سم می‌کند که برای انسان مضر است ( علیپور و همکاران ،۱۳۷۹)

 

سلامتی و شادکامی با یکدیگر ارتباط دارند. برخی از تحقیقات از جمله مطالعات عبادی پور و همکاران ( ۱۳۷۹ ) بیانگر این نکته هستند که شادی دستگاه ایمنی را تقویت می‌کند و تقویت دستگاه ایمنی سلامت فرد را بهبود می بخشد.ون هون[۴۴] (۱۹۹۴ ) نیز ارتباط شادکامی با سلامت را چنین بیان می‌کند که : اولاً فقدان شادکامی استرس زا است و استرس می‌تواند بیماری های خطرناکی تولید کند.ثانیاًً شادکامی برای رشد روانی فرد لازم و مفید است، زیرا شادکامی به شخص کمک می‌کند که با فشارهای روحی مقابله کند از آنجایی که فقدان سلامتی موجب مختل شدن فرایند دستیابی به اهداف می‌گردد از تأثیر منفی بر شادکامی برخوردار است ( ون هون ، ۱۹۹۴ ).

 

مذهب بررسی های اخیر این واقعیت را ثابت می‌کند ایمان می‌تواند منجر به شادی و زندگی شادتر شود. بررسی هایی که توسط محققان و سازمان هایی از قبیل گالوپ[۴۵] انجام گرفته نشان داده‌اند که افراد مؤمن و متدین از افراد غیر متیدین احساس شادی و رضایت از زندگی بیشتری دارند. مطالعات نشان داده‌اند ایمان نه تنها باعث احساس شادی بیشتر می شود، بلکه ایمان دینی قوی به انسان کمک می‌کند که با مواردی مثل کهولت سن، بحران های شخصی و یا بیماری های نا علاج بهتر و مؤثرتر کنار بیاید. (عابدی،۱۳۸۳ ).

 

اوقات فراغت و تفریح

 

تفریح می‌تواند منجر به شادی شود و این بدان معنا است که فعالیت های تفریحی آن چیزی است که افراد خودشان آزادانه انتخاب می‌کنند، آن ها چیزهایی را انتخاب می‌کنند که از آن لذت می‌برند. از آن جا که تفریح تحت کنترل ما قرار دارد و به راحتی می توان آن را تغییر داد، اهمیت زیادی دارد .تعطیلات نیز منبعی از شادی و آرامش است .

 

شواهد قطعی مبنی بر این است که معمولاً روزهای تعطیل موجب شادی کلی انسان می شود، وجود دارد، احتمالاً فعالیت‌های تفریحی ‌به این علت بر شادی مردم تأثیر می‌گذارد که مردم اوقات زیادی را خارج از محیط کار و سایر تعهدات فشار زا می گذرانند . هم چنین معلوم شده است که روزهای تعطیل موجب افزایش عاطفه مثبت نمی شود، بلکه کاهش چشم گیری در عواطف منفی ایجاد می‌کند. فایده اساسی تفریح ، اثر فوری آن بر عاطفه مثبت است . تفریح ، باعث افزایش عاطفه مثبت می‌باشد. تفریح تأثیر زیادی بر همه ی جنبه‌های سلامت و به خصوص بر عاطفه مثبت و نیز بر سلامت روانی و جسمی و تا اندازه ای کمتر بر خود شادی دارد. تأثیرات تفریح بر شادی را می توان تا حدودی به وسیله ی رضایت مندی اجتماعی که به وسیله تفریح حاصل می شود تبین کرد(پاشا شریفی و همکاران،۱۳۸۵).

 

موفقیت و تأیید اجتماعی

 

عزت نفس ارتباط نزدیکی با شادی دارد و همان طور که مشخص است یکی از شایعترین منابع لذت محسوب می شود . موفقیت و تأیید اجتماعی مهمترین منبع شادی است؛ البته عزت نفس تا حدودی به ارتباط با دیگران وتا حدودی به عملکرد موفقیت آمیز بستگی دارد(آرگایل ،۲۰۰۱،ترجمه گوهری و همکاران،۱۳۸۲).

 

بخش سوم:

 

۲-۴ دلزدگی زناشویی

 

بسیاری از همسران زندگی مشترک خود را با عشق آغاز می‌کنند. زوجین در این زمان هرگز ‌به این موضوع نمی اندیشند که ممکن است عشق آن ها به خاموش شودواین درست ‌زمانی‌است که دلزدگی ‌آغاز می شود(به نقل از ادیب راد ،۱۳۸۴).

 

وقتی زن وشوهر از عشق و شیفته گیشان فاصله می گیرند هر حادثه ی دلسرد کننده ای برای توجیه و برچسب زدن به همسرشان کافی به نظر می‌رسد. شوهر در این شرایط اگر حساسیت نشان ندهد یه فرد بی احساس تلقی می شودو اگر زن ولو یکبار انتظار وخواسته ی شوهر را بر آورده نکند نامهربان محسوب می شود(ادیب راد،ادیب راد، ۱۳۸۴).

 

دلزدگی عدم حضورعشق است،که معمولأپس از تجمع نارضایتی ها ‌در ازدواج اتفاق می افتد.شکست زناشویی،کاهش درجذابیت، آشفتگی دررابطه احساسی،اختلال در رابطه ومواردی از این قبیل که باعث کاهش عشق ‌و عاطفه نسبت به همسرمیشود (بوت و همکاران،۱۹۸۳).

 

هنگامی که زندگی زناشویی آن گونه که افراد توقع دارند پیش نمی رود، زوجین به حالت ناباوری می‌رسند،پس میان شروع یک ازدواج پر از عشق ‌و امید و توجه و اختلافاتی که در طول زندگی به وجود می‌آیند،چه چیزی اتفاق افتاده است؟ دلزدگی زناشویی که کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی را به دنبال دارد.که شامل کاهش توجه نسبت به همسر،بیگانگی عاطفی وافزایش احساس بی علاقه گی و بی تفاوتی می باشداین به معنای جایگزین شدن عواطف خنثی به جای عواطف مثبت است.

 

در بعضی موارددوطرف دلزدگی را تجربه می‌کنند،درحالی که در موارددیگردلزدگی تنهادرمورد یک فرد است، درحالی که طرف مقابل علاقه مندبه اوست.درچنین ازدواجی احساسات منفی مانند آسیب وخشم روبه افزایش است ‌تا این که به یک حالت سردی منجر می شود.

 

‌بنابرین‏، هنگامی که زوجین دچار دلزدگی می‌شوند،مواردزیردر روابطشان مشاهده می‌گردد: دور شدن از هم یا« گسستگی » فاصله گرفتن،سردی،تنفر،کاهش در مشارکتهای دو نفری،کاهش علاقه و ارتباط با همسر،مشاجره،شکست در برقراری ارتباط(کاریز،۱۹۹۳)

 

ازدیدگاه اصالت وجودی-روان تحلیلی دلزدگی زناشویی، حالت دردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی زوجین متوقع را ‌متاثر می سازد.این حالت زمانی بروز می‌کند که آن ها متوجه می‌شوند علی رغم تلاششان، رابطه ی آن ها به زندگی معنا نداده و نخواهد داد. دلزدگی زناشویی از عدم تناسب میان واقعیات و توقعات، ناشی می شود و میزان آن به میزان سازگاری زوجها و باورهایشان بستگی دارد.دلزدگی با فروپاشی رابطه و با رشد آگاهی و توجه به چیزهایی که به اندازه ی گذشته خوشایند نیستند، شروع می شود و اگر در این مرحله کاری برای جلوگیری از پیشرفت این روند صورت نگیرد همه چیز از مرحله بد به بد تر می‌رسد(پانیز،۱۹۹۶).

 

شروع دلزدگی به ندرت ناگهانی است و معمولا تدریجی وبه ندرت از یک پدیده ناگوار و ضربه های ناراحت کننده در زندگی ناشی می شوددر واقع انباشته شدن سرخوردگیها وتنش های زندگی روزمره سبب فرسایش می شود و سبب فرسایش و سرانجام به دلزدگی زناشویی منجر می‌گردد(نعیم،۱۳۸۷).

 

" پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲-۱-۴-۵ مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ: – 2 "

 

– شهودی و تحلیلی به صورت همزمان

 

– شبکه سازی مؤثر با هم پیمانان برای کشف ایده های موفقیت آمیز

 

– توانایی برای درک بازار

 

– از نظر فنی متخصص و در عین حال خلاق

 

شکل ۲-۴ ابعاد مختلف شکل گیری کارآفرینی در سازمان(مقیمی، ۱۳۸۴).

 

۲-۲-۱-۴-۵ مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ:

 

آنتونیک و هیسریچ هشت بعد زیر را در ایجاد کارآفرینی در سازمان دخیل دانسته و آن ها را با یکدیگر مرتبط می‌دانند.

 

– ایجاد شرکت‌ها یا واحدهای مسقل

 

– کسب و کار جدید

 

– نوآوری در محصول و خدمات

 

– نوآوری در فرایند

 

– خودتجدیدی

 

– ریسک پذیری

 

– پیشگامی

 

– رقابت تهاجمی

 

با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش فناوری های، پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود(بلچ و استمپ،۲۰۰۳ ). کارآفرین می‌تواند مهم ترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی داشته باشد؛ به همین دلیل در تبیین نظریه ی توسعه اقتصادی نقش اصلی را به کارآفرین نسبت می‌داد. از دیگر تأثیرات کارآفرینی می توان به: بهبود کیفیت زندگی، توزیع متناسب درآمد و به دنبال آن آسودگی خاطر، بهره برداری از منابع و فعال شدن آن ها برای بهره وری عظیم ملی اشاره کرد. هم چنین کارآفرینی موجب سود اجتماعی از طریق دولت می شود(شاه حسینی، ۱۳۸۶).

امروزه، کارآفرینی، تکامل چشم گیری داشته به طوری که انواع جدیدی از کارآفرینی به منصفه ظهور رسید هاست. به طور کلی اغلب محققان کارآفرینی را مشتمل بر دو نوع عمده می دانند: کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. در کارآفرینی فردی، فرد کارآفرین به طور مستقل و جداگانه اقدام به انجام کارآفرینی می‌کند اما در کارآفرینی سازمانی، فرد کارآفرین در درون یک سازمان از قبل تأسیس شده اقدام به انجام کارآفرینی می‌کند(آقایی، ۱۳۸۵). هم چنین کارآفرینی سازمانی دارای فرایندی است که با شناخت فرصت آغاز شده و با بهره برداری و برداشت به پایان می‌رسد. کارآفرین با طی هر مرحله به مراحل بالاتر دست پیدا می‌کند(شاه حسینی، ۱۳۸۶).

 

اجرای ایده

 

تولید ایده

 

بهره برداری و برداشت از ایده

 

فرایند کارآفرینی سازمانی

 

شکل ۲-۵ فرایند کارآفرینی سازمانی از نظر فرهنگی(صفرزاده، ۱۳۸۴).

 

کارآفرینان در انجام این فرایند، باید دارای ویژگی هایی باشند تا بتوانند در کار خود موفق شوند که این شامل احساس مس ئولیت و داشتن عزم و اراده، استفاده از فرصت ها، تحمل مخاطره، ابهام و عدم اطمینان، خلاقیت، اتکا ء به نفس و قدرت سازش، انگیزه برتری طلبی می شود(پایدار و همکاران ، ۱۳۸۶). اما در انجام کارآفرینی در سازمان ها و شرکت ها موانعی وجود دارد که بسیاری از آن ها ناخواسته هستند و بازخوردی از به کارگیری مدیریت سنتی به شمار می‌روند. در برخی مواقع این موانع آن قدر مخرب است که کارآفرینان ترجیح می‌دهند از این کار اجتناب کنند. برخی از ابعاد موانع کارآفرینی از دیدگاه فرای شامل ۱- ماهیت سازمان های بزرگ ۳- فقدان استعداد کارآفرینانه ۴- شیوه های نادرست پاداش است(پورداریانی، ۱۳۸۰).

 

بسیاری ازسازمان ها و شرکت ها به ضرورت خلاقیت و کارآفرینی پی برده اند. نقش و جایگاه خلاقیت به حدی است که در مغرب زمین گفته می شود یا مرگ یا «خلاقیت»(آقایی، ۱۳۸۹). بر همین اساس الگوی زیر توسط آکینب[۱۷] (۲۰۰۸) ارائه شده است.

 

شکل۲-۶ الگوی اکینت(اکینت[۱۸]، ۲۰۰۸).

 

در این الگو عوامل سه گانه ی نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی مجموعاً باعث بالا بردن موفقیت تحصیلی و شغلی می شود. ایجاد و رشد خلاقیت در سازمان مستلزم وجود عوامل و شرایط مناسب است این عوامل می‌توانند گوناگون باشند. عده ای معتقدند که موفقیت سازمان ها مبتنی بر وجود افراد خلاق است و بر همین اساس جذب و استخدام افراد خلاق را به سازمان ها پیشنهاد می‌کنند. توجه دقیق به خلاقیت، به خوبی نشان می­دهد که سازمان های نوآور برای مسائلی از قبیل وقت آزاد، دسترسی به اطلاعات، آزادی عمل، سیستم پیشنهادهای مؤثر و سریع، تشویق و خطرپذیری و نوآوری و غیره اهمیت فوق العاده ای قائل هستند(فرهنگی و صفر زاده، ۱۳۸۷).

 

اکثر شرکت‌ها در محیط کسب وکار رقابتی و جهانی شده ی امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری گرایی را درک کرده‌اند. مشتری گرایی عمدتاًً مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری گرایی عمدتاًً خود را از طریق اولویت گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می‌سازد(فرهنگی و صفر زاده، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲ رفتار بازارمحور صادراتی

 

از دهه ۱۹۸۰ مفهوم “بازارمحوری” در تحقیقات دانشگاهی نمو و منتشر شد. بازارمحوری مفهومی ریشه-دار در تئوری بازاریابی داشته و تمایل به یادگیری درباره بازار دارد. به عبارت دیگر گسترش درک بازار و استفاده از آن برای فعالیت­های بازاریابی است. بازارمحوری را ‌می‌توان عبارت از پذیرش مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه بازرگانی دانست که هدایت کننده­ استراتژی­ های رقابتی سازمان خواهد بود.

 

۲-۲-۲-۱ بررسی مطالعات مبتنی بر فرهنگ بازارمحوری

 

اولین مطالعه­ تجربی در زمینه بازارمحوری مربوط به قبل از سال ۱۹۸۹ ‌می‌باشد که توسط نارور و اسلیتر[۱۹] انجام گرفته است. نارور و اسلیتر ابتدا در این مطالعه، گرایش بازار را مشمل بر ۵ عامل معرفی کردند که شامل سه جزء رفتاری – مشتری محوری، رقیب محوری، هماهنگی بین وظیفه ­ای و دو معیار تصمیم- تمرکز بلندمدت و سودآوری می­دانند.

 

۲-۲-۲-۲ مشتری محوری

 

برای چندین دهه تمرکز بر مشتری به عنوان اساس بازاریابی تعریف شده است و شپانده و فارس[۲۰] در سال ۱۹۹۸ آن را به عنوان جزء اصلی بازارمحوری به حساب آورده­اند. سینگ و رانچود[۲۱] معتقدند که مدیران بایستی به مشتری­محوری بپردازند آن ها باید بکوشند تا به طرق زیر فرهنگ مشتری­محوری را توسعه دهند. ضمنا آن ها تأکید بر رضایت مشتری را امر حیاتی دانسته و بر این عقیده­اند که بایستی با فراهم آوردن محصولاتی مطابق با اصول عرف و کیفیت بالای خدمات پس از فروش به سطح بالایی از رضایت مشتری نائل شد. این امر ‌به این حقیقت تأکید می­ کند که شرکت­ها بهتر است در زمینه­ روابط با مشتریان خود تحقیق و بررسی بیشتری نمایند نسبت به اینکه آشکارا بر رقبا تمرکز کنند که این قضیه می ­تواند به وسیله ارزیابی محصولات مورد ترجیح مشتری در صحبت با مصرف­ کنندگان نهایی، نمایندگان و توزیع کنندگاه اجرا شود(زری باف و حسینی کیا، ۱۳۸۲).

 

۲-۲-۲-۳ رقیب محوری

" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۱)انتقال سریالی(ترتیبی): – 10 "

 

۱ـ۵ـ۲ـ سوالات فرعی تحقیق

 

۱ـ۵ـ۲ـ۱ـ آیا بین انتقال خبره با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

 

۱ـ۵ـ۲ـ۲ـ آیا بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

 

۱ـ۵ـ۲ـ۳ـ آیا بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

 

۱ـ۵ـ۲ـ۴ـ آیا بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

 

۱ـ۵ـ۲ـ۵ـ آیا بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

 

۱ـ۶ـ فرضیات تحقیق

 

۱ـ۶ـ۱ـ فرضیات اصلی تحقیق

 

۱ـ۶ـ۱ـ۱ـ بین تسهیم دانش با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

۱ـ۶ـ۱ـ۲ـ بین خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

۱-۶-۲- فرضیات فرعی تحقیق

 

۱ـ۶ـ۲ـ۱ـ بین انتقال خبره با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

۱ـ۶ـ۲ـ۲ـ بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

۱ـ۶ـ۲ـ۳ـ بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

۱ـ۶ـ۲ـ۴ـ بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

۱ـ۶ـ۲ـ۵ـ بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

 

  1. تعاریف متغیرها

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرها

 

خلاقیت سازمانی:

 

خلاقیت عبارت است از، به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید( جلیلیان، مرادی و کاکایی، ۱۳۸۹).

 

رفتار شهروندی:

 

رفتار شهروندی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان، که فراتر از رفتارهایی است که به گونه ی رسمی توسط سازمان تعریف شده است، می‌باشد جزو وظایف رسمی سازمان نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر پرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می‌دهد( طبرسا و رامین فر، ۱۳۸۹).

 

تسهیم دانش:

 

تسهیم دانش شامل تعاملات داوطلبانه بین کارکنان، در قالب وجوه مشترک سازمانی و با در نظر گرفتن هنجارهای اخلاقی، عادات و رفتارهای ویژه و غیره است؛ تسهیم دانش فرایندی است که به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در راستای تحقق اهداف مشترک به یکدیگر وابسته اند، کمک می‌کند؛ در فرایند تسهیم دانش چهار نوع دانش نقش محوری دارند، که عبارت از دانش حرفه ای، دانش هماهنگ کننده، دانش مبتنی بر هدف و دانش فنی می‌باشند(نعمتی و جمشیدی، ۱۳۸۶).

 

۱)انتقال سریالی(ترتیبی): ترتیب دادن جلسات بین اعضای گروه و برقراری ارتباط و تیم های کاری می‌باشد.

 

۲)انتقال نزدیک(آشکار): تشویق به مستندسازی کارگروه قبلی و توزیع صریح با ابزار الکترونیکی، خلاصه و دقیق می‌باشد( سرداری پور، منتظری و یوسفی،۱۳۹۲).

 

۳)انتقال دور(پنهان): برقراری تماس های رودر رو بین دو گروه می‌باشد( سرداری پور، منتظری و یوسفی،۱۳۹۲).

 

۴)انتقال خبره(کارشناسی): تشکیل شبکه های ارتباطی و کسب دانش صریح از کارشناسان داخل و خارجی می‌باشد(همان).

 

۵)انتقال استراتژیک: تشکیل تیم های پروژه ای و تشخیص دانش استراتژیک و شکاف های دانشی به هر دو شکل ضمنی و صریح می‌باشد(همان).

 

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها

 

خلاقیت سازمانی:

 

برای سنجش خلاقیت از، پرسشنامه ۳۰ سوالی، که توسط « رندسیپ[۱۳]» ابداع و در سال ۱۹۷۹ در مجله کارکنان به چاپ رسیده است ، استفاده شده است.

 

رفتار شهروندی:

 

برای سنجش این متغیر از پرسشنامه ای ۲۱ گویه ای که بر طبق نظریه اورگان تنظیم شده است، و ابعاد آن شامل( نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) می‌باشد. استفاده شده است.

 

تسهیم دانش:

 

این متغیر توسط پرسشنامه ای ۲۱ سوالی که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است. تسهیم دانش را در پنج بعد( انتقال آشکار، پنهان، استراتژیک، خبره و سریالی) بررسی می‌کند، استفاده شده است.

 

۱)انتقال سریالی(ترتیبی): این متغیر توسط سوالات ۱-۵ پرسشنامه ۲۱ سوالی تسهیم دانش که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

 

۲)انتقال نزدیک(آشکار): این متغیر توسط سوالات ۶-۹ پرسشنامه ۲۱ سوالی تسهیم دانش که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

 

۳)انتقال دور(پنهان): این متغیر توسط سوالات ۱۰-۱۳ پرسشنامه ۲۱ سوالی تسهیم دانش که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

 

۴)انتقال خبره(کارشناسی): این متغیر توسط سوالات ۱۴-۱۷ پرسشنامه ۲۱ سوالی تسهیم دانش که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

 

۵)انتقال استراتژیک: این متغیر توسط سوالات ۱۸-۲۱ پرسشنامه ۲۱ سوالی تسهیم دانش که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

 

۱ـ۸ـ قلمرو تحقیق

 

از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

 

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

 

۱-۸-۲- قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی این تحقیق از ۱/۰۲/۱۳۹۳ تا ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.

 

۱-۸-۳- قلمرو مکانی: کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس که شامل( اداره کل آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ و اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ ) می‌باشد.

 

۱-۹ متغیرهای تحقیق

 

۱-۹-۱- متغیر مستقل

 

متغیر مستقل، به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی
می شود(دلاور،۱۳۸۸). در تحقیق حاضر متغیرهای تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

 

۱-۹-۲- متغیر وابسته

 

متغیر وابسته، متغیر اصلی تحقیق است که به عنوان موضوعی دائمی در پژوهش مطرح می‌باشد. محقق سعی دارد که این متغیر و همین طور سایر متغیر های تأثیرگذار بر آن را به صورت کمی و سنجش پذیر درآورد و توضیح دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۹). در تحقیق حاضر متغیر رفتار شهروندی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

فصل دوم:

 

پیشینه تحقیق

 

مقدمه

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 8 – 9

حق استخدام کارشناسان خارجی به موجب اصل ۸۲ قانون اساسی جز در موارد ضرورت آنهم با تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

 

اتباع خارجه از استخدام در وزارتخانه و سازمان‌ها و دوایر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مشاغل قضایی محروم هستند. صدور پروانه طبابت ، داروسازی و دندان سازی و مامائی و سایر حرف پزشکی نیز تحت مقرراتی با موافقت وزارت بهداشت و درمان ، برای اتباع بیگانه میسر است ، اخذ کارت بازرگانی و فعالیت های تجاری برای تجار خارجی مقیم ایران وفق ماده ۸ قانون تشویق صادرات و واردات کالا به تشخیص وزارت بازرگانی و تأیید سفارت دولت متبوع تبعه بیگانه و داشتن پروانه اقامت و پروانه کار معتبر از وزارت کار ، مجاز شناخته شده است. اتباع بیگانه از پاره ای مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری وسردفتری اسناد رسمی مطلقاً ممنوع هستند.

 

۷ـ حفظ حیثیت بیگانه:

 

بیگانه به دلیل اینکه انسان است باید از هر گونه اهانت که حیثیت او را از بین می‌برد مصون بماند. کسی نمی تواند بیگانگان را به خاطر اینکه مثلا از نژاد زرد یا سیاه هستندیا تابع کشوری خاص هستند و امثال این موارد،مورد تعرض قرار دهد. هتک حرمت بیگانگان مثل اتباع داخله حتی اگر بنابر دلایل قانون مانند ارتکاب جرم، دستگیر، بازداشت و زندانی هم بشوند ممنوع است.[۵۴]

 

۸ـ حق مراجعه به مراجع قضایی :

 

با شناخت حق تمتع از حقوق مختلف برای بیگانه لازمه این حق آن است که برای او حق رجوع به مراجع قضایی به نیز شناخته شود.‌به این جهت در حقوق ایران بیگانگان نیز مانند اتباع ایران حق ترافع نزد مراجع قضایی ایران را برابر قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه ها در ایران دارا می‌باشند. لکن به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی هرگاه تبعه بیگانه دعوی علیه شخص ایرانی مطرح کند طرف ایرانی می‌تواند از دادگاه درخوا ست کند وفق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی از تبعه بیگانه تامین مقتضی اخذ شود.اما اگر تبعه ایرانی علیه تبعه بیگانه طرح دعوی نماید تبعه بیگانه از چنین حقی برخوردار نیست.البته قانون‌گذار ایرانی در مواردی بیگانه را از دادن تامین مورد نظر معاف ‌کرده‌است. این موارد عبارتند از : ۱) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تامین معاف می‌باشند، ۲) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک، ۳) در دعاوی متقابل، ۴) در دعاوی مستند به سند رسمی، ۵) در دعوی که اقامه آن ها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می‌گیرد.[۵۵]

 

در توضیح آنچه بیان شد، باید بگوییم از طرفی ماده ۵ قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می‌دارد که « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد» و از طرف دیگر در کلیۀ معاهدات منعقد بین دولت ایران و دول خارجه ، رجوع به محاکم ایران برای اتابع آن دولت ها، صراحتاً پیش‌بینی شده است. مثلاً ماده ۵ قرارداد اقامت ایران و بلژیک می‌گوید: « اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول می‌گردد بهره مند خواهند شد. علیهذا، آزادانه و به سهولت به محاکم دسترسی داشته و می‌توانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به وجه الضمانۀ مخصوص خارجی ها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین معلوم شود.»[۵۶]

 

و اما برای اینکه بیگانه از این حق سوء استفاده نکرده و به اقامه دعاوی بی اساس بر علیه اتباع ایران نپردازد و یا در صورت اقدام به چنین عملی رفع خسارات طرف ایرانی ممکن الحصول باشد در ۲۸ شهریور ماه ۱۳۰۸ قانونی دائر به اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، به تصویب رسید و بعداً قانون آیین دادرسی، ضمن نسخ قانون مذکور، مقررات آن را تکمیل و تنفیذ ‌کرده‌است. ( مواد ۲۱۸ تا ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

برای تشخیص وضع بیگانگان در مقابل محاکم ایران سه فرض را از یکدیگر تفکیک و قواعد مخصوصۀ هر یک را ذکر می نماییم:

 

فرض اول؛ بیگانه مدعی و ایرانی مدعی علیه است ـ در این صروت ایرانی می‌تواند درخواست اخذ تأمین نماید. وجه الضمان در محاکمات عادی ضمن اولین لایحه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه محاکمه درخواست می شود. مبلغ تأمین با در نظر گرفتن خسارات احتمالی و هزینه دادرسی با نظر حاکم محکمه معین خواهد شد و مادام که تأمین داده نشده محاکمه متوقف خواهد بود. در صورتی تبعه خارجی از دادن تأمین در ایران معاف می‌باشد که در خاک دولت متبوعه و اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند. (رفتار متقابل عملی)

 

فرض دوم؛ ایرانی مدعی و بیگانه مدعی علیه است ـ در صورتی که ایرانی به طرفیت بیگانه اقامه دعوی نماید تبعه بیگانه نمی تواند از او درخواست اخذ تأمین نماید.

 

فرض سوم؛ طرفین هر دو بیگانه اند ـ صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی حاصله بین اتباع بیگانه مسلم است و اتباع بیگانه در دعاوی خود با یکدیگر حق مراجعه به محاکم ایرانی را دارند.

 

به هر حال؛ در باره حق رجوع به محاکم ایران سه نکته قابل تذکر است: ۱ـ در مسایل جزایی بیگانگان بدون استثناء تابع محاکم ایران می‌باشند. ۲ـ صلاحیت محاکم از امور مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد آن باید بر طبق قانون ایران تعیین شود. ۳ـ اموال غیرمنقول واقع در ایران از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.[۵۷]

 

اما قانون‌گذار در مواردی بیگانه را از دادن تأمین مورد بحث معاف ‌کرده‌است. این موارد عبارتند از: ۱) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تأمین معاف می‌باشند ۲) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک ۳) در دعاوی متقابل ۴) در دعاوی مستند به سند رسمی۵) در دعاوی که اقامه آن ها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می‌گیرد مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

 

در قانون فرانسه در ماده ۱۶ قانون مدنی این کشور نیز گرفتن این نوع تأمین پیش‌بینی شده بود که اینک منسوخ است.

 

رسم گرفتن تأمین از بیگانه در دادگاه، رسمی بس کهن است؛ چنان که ارسطو در این باره تصریح ‌کرده‌است: در بسیاری جاها بیگانگان نمی توانند در دادگاه ها راه یابند مگر با پرداخت سپرده، از این رو حقوق شهروندی را کاملاً دارا نیستند. [۵۸]